Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mirów

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mirów określa wizję rozwoju, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań. Jest ona punktem odniesienia dla pozostałych dokumentów programowych i planistycznych. Zadaniem samorządu szczebla gminnego jest wytyczenie kierunków rozwoju własnej Gminy. Dotychczas podstawowymi dokumentami planistycznymi w Gminie były: Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Plany roczne, Budżet oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz Plan zagospodarowania przestrzennego. Część tych dokumentów ma charakter krótkotrwały a część straciła swoją aktualność. Ponadto potrzebę tę wymuszają zmieniające się otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne, wielopodmiotowość życia społecznego i gospodarczego oraz uwzględnienie aktualnej wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju lokalnego i regionalnego, która jest zawarta w nowych dokumentach programowych. Obowiązek opracowania takiego dokumentu wynika również z Ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasada prowadzenia polityki rozwoju – Dz. U. z 2006 r. Nr 227 poz. 1658 z późniejszymi zmianami. W artykule 9 tejże ustawy czytamy: „ Strategiami rozwoju są: 4) strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju powiatów oraz strategie rozwoju gmin”.


Prace nad strategią zostały przeprowadzone w oparciu o partnerski model budowy planów strategicznych zgodny z unijnymi wytycznymi oraz krajowymi zaleceniami w tym zakresie. W opracowanie niniejszego dokumentu zaangażowano przedstawicieli różnych środowiska lokalnych Gminy Mirów, którzy przedstawili swoje opinie, wnioski i propozycje dotyczące tematów związanych z głównymi problemami społeczności lokalnej, pokonywaniem barier rozwojowych oraz określaniem kierunków rozwoju. Harmonogram prac nad opracowaniem niniejszej strategii obejmował:


  • Wójt Gminy inż. Zdzisław Dzik powołał zespół programowy pod przewodnictwem Sekretarza Gminy Jarosława Basiaka. W skład zespołu weszli: Skarbnik Gminy, Kierownicy referatów, Przedstawiciele szkolnictwa, oraz społeczności lokalnej. Skład zespołu zawiera załącznik Nr 1.
  • Przeprowadzono charakterystykę społeczno-gospodarczą Gminy. Dokonano analizy problemowej w istotnych dla rozwoju płaszczyznach oraz określono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne dalszego rozwoju w perspektywie do 2020 roku. Podstawowym narzędziem pracy była analiza danych statystycznych i informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Mirowie, Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Powiatowego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego. Zdefiniowano problemy i potrzeby w ważnych dla mieszkańców płaszczyznach. Określone zostały cele strategiczne i kierunki rozwoju Gminy.
  • Dostosowano zapisy dokumentu do wymogów stawianych opracowaniom tego rodzaju przez strategiczne dokumenty krajowe i wspólnotowe.
  • Dokument po zaopiniowaniu przez powołany zespół oraz odpowiednie komisje Rady Gminy został zatwierdzony przez Radę Gminy Mirów.

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mirów określa perspektywę rozwoju do roku 2020. W skład niniejszego dokumentu wchodzą:


  • Charakterystyka Gminy Mirów.
  • Zamierzenia strategiczne.
  • System realizacji strategii.
  • Ocena oddziaływania na środowisko.
  • Załączniki: Skład zespołu koordynującego opracowanie strategii, Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2008 - 2013, Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca niniejszą strategię.

Strategia Rozwoju lokalnego

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Aktualizacja strategii

 

Opublikowane przez: Mariusz Dujka | Data wprowadzenia: 2008-07-09 14:02:09.
Data wprowadzenia: 2008-07-09 14:02:09
Opublikowane przez: Mariusz Dujka